VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 28 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:12

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn