VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 2 | Mác 3 | Mác 4 | Lu-ca

Mác 3:1-6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. 2 Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. 3 Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây. 4 rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. 5 Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 6 Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn