VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:28

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn