VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 11 | Giăng 12 | Giăng 13 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 12:31-32

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn