VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 16:26

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn