VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:23

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn