VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:3

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn