VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn