VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:5-9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. 6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 7 Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. 8 Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. 9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn