VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn