VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 3 | Giăng 4 | Giăng 5 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 4:28

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng:

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn