VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 3 | Giăng 4 | Giăng 5 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 4:30

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn