VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 14 | Công-vụ các Sứ-đồ 15 | Công-vụ các Sứ-đồ 16 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 15:31

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn