VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 19 | Công-vụ các Sứ-đồ 20 | Công-vụ các Sứ-đồ 21 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 20:26-27

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. 27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn