VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 9 | Giô-suê 10 | Giô-suê 11 | Các Quan Xét

Giô-suê 10:25

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Đoạn, Giô-suê nói cùng họ rằng: Chớ ngại, và chớ kinh khủng; khá vững lòng bền chí, vì Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho hết thảy thù nghịch các ngươi, mà các ngươi sẽ chiến cự.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn