VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 21 | Giô-suê 22 | Giô-suê 23 | Các Quan Xét

Giô-suê 22:5

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn