VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 4:18

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn