VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 4:5

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn