VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 2 | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 3:8-12

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, 9 nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 10 Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. 11 Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. 12 Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn