VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 3:18

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn