VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 3:2

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn