VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 13 | Các Quan Xét 14 | Các Quan Xét 15 | Ru-tơ

Các Quan Xét 14:1-3

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Sam-sôn đi xuống Thim-na, thấy một người nữ trong vòng các con gái Phi-li-tin. 2 Người đã trở lên, thuật điều đó cho cha mẹ mình, mà rằng: Con có thấy tại Thim-na một người nữ trong vòng con gái Phi-li-tin; bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con. 3 Cha mẹ người nói rằng: Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Phi-li-tin chẳng chịu cắt bì đó sao? Sam-sôn đáp cùng cha rằng: Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn