VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 5 | Các Quan Xét 6 | Các Quan Xét 7 | Ru-tơ

Các Quan Xét 6:14

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn