VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 22:19

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn