VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 7 | Khải-huyền 8 | Khải-huyền 9

Khải-huyền 8:13

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn