VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 18 | 2 Sa-mu-ên 19 | 2 Sa-mu-ên 20 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 19:4

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng: Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! con trai ta!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn