VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 21 | 2 Sa-mu-ên 22 | 2 Sa-mu-ên 23 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 22:31

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, Lời của Đức Giê-hô-va là tinh tường. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn