VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 22 | 2 Sa-mu-ên 23 | 2 Sa-mu-ên 24 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 23:1-2

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nầy là lời sau hết của Đa-vít. Nầy là lời của Đa-vít, con trai Y-sai, Tức lời của người đã được nâng lên cao thay, Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp, Và làm kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên. 2 Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, Và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn