5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Ma-thi-ơ 5:3-4 CHIA SẺ