VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 247 xem
Xem lần cuối 8/5/2022 18:26:45
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 413 xem
Xem lần cuối 7/26/2022 7:37:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:35
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2016; 394 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/28/2022 12:22:57
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 16:2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Tiểu Minh Ngọc
C:6/23/2018; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/27/2022 2:16:14
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 184 xem
Xem lần cuối 7/29/2022 20:0:28
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:18; Lu-ca 6:36; Rô-ma 10:14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/17/2020; 156 xem
Xem lần cuối 7/27/2022 2:24:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Vườn Thơ