VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Chúa Cho Ta Mượn Thân Nầy

Lu-ca 12:20
Thanh Hữu
C:7/22/2017; 190 xem
Xem lần cuối 0.74 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Sống Đạo.

Trang Chủ | Vườn Thơ