VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Cái Miệng Khôn Ngoan

Châm-ngôn 10:19
Tiểu Minh Ngọc
C:1/17/2019; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.10 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Châm-ngôn 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 10.

Sống Đạo, Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ