VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2250 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 1:8:50
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1365 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/14/2016 8:14:0
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1471 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 1:11:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 1011 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/17/2016 16:48:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 823 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 14:14:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1805 xem 47 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 12:19:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 949 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 7:25:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 529 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/12/2016 5:6:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1198 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 14:37:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1497 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/15/2016 0:24:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  8 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng