VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Công-vụ các Sứ-đồ 16:31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/4/2022; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2022 1:27:24
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 474 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 5:59:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/22/2016; P: 7/28/2016; 238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 2:0:22
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 619 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 17:44:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 187 xem
Xem lần cuối 8/2/2022 0:53:55
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/4/2021; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 9:47:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2018; P: 3/9/2022; 311 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2022 5:40:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7; Giăng 14:6; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 16:1:35
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:7; 1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
M. Jeudi
C:8/31/2017; 225 xem
Xem lần cuối 7/28/2022 9:13:3
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 149 xem
Xem lần cuối 7/27/2022 2:59:1
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm