VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Châm-ngôn 18:14; Mác 16:15; Lu-ca 9:62
Yonggi Cho
C:2/9/2012; P: 5/26/2020; 1050 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 9:30:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16; Ma-thi-ơ 3:11; Mác 16:17-18; Giê-rê-mi 20:9
Claudio Freidzon
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 1084 xem
Xem lần cuối 6/29/2022 20:41:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Giăng 14:16
Ulf Ekman
C:4/24/2014; P: 7/31/2020; 633 xem
Xem lần cuối 7/3/2022 11:13:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/31/2020; 292 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 3:35:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20
Yonggi Cho
C:8/14/2020; 396 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 3:36:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 2:4-5; Ma-thi-ơ 6:33
Paul Hattaway
C:12/1/2011; P: 8/3/2021; 699 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 3:5:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:18; Hê-bơ-rơ 2:3; Mác 16:20
Ralph Mahoney
C:11/14/2019; 387 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 3:10:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:23; Mác 16:17
Kenneth Hagin
C:6/16/2017; P: 11/10/2020; 444 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 2:34:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:33; Mác 16:20; Giăng 6:2
Ralph Mahoney
C:9/22/2018; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 3:10:49
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Giăng 14:12-13; Mác 16:15-20
Ulf Ekman
C:1/22/2015; P: 6/11/2020; 912 xem
Xem lần cuối 6/30/2022 22:43:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm