VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 4:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2; Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/16/2021; 98 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 1:16:47
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:13; Giê-rê-mi 31:13; Lu-ca 2:10; Khải-huyền 21:4
GDNT
C:1/16/2011; 450 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 8:11:20
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 198 xem
Xem lần cuối 6/27/2022 15:59:44
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 226 xem
Xem lần cuối 6/22/2022 13:7:0
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 170 xem
Xem lần cuối 6/27/2022 3:45:20
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2022 10:9:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10
Rick Warren
C:12/29/2016; 314 xem
Xem lần cuối 6/18/2022 5:56:22
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Christin Ditchfield
C:12/8/2019; 433 xem
Xem lần cuối 6/30/2022 18:52:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Good News
C:12/5/2019; 524 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 5:14:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Orlando Wiebe
C:12/8/2019; 378 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 3:3:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm