VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 277 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 8:28:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:46-48
Theo Trở Lại Giê-ru-sa-lem
C:11/20/2015; 325 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 3:27:13
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:49; Thi-thiên 130:6
VPNS
C:8/1/2020; P: 7/31/2020; 143 xem
Xem lần cuối 7/4/2022 7:55:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm