VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Sáng-thế Ký 5:21-23; 2 Các Vua 2:11-12; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52; 2 Cô-rinh-tô 12:1-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/3/2021; 71 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 22:51:38
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/22/2020; 271 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 15:4:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:1-4
John Bevere
C:5/31/2018; 189 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 13:17:30
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2019; 376 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 23:46:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; P: 1/11/2020; 400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 21:23:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9; Gia-cơ 6:8-9
Rick Warren
C:4/17/2021; 206 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 15:48:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:8-9a; ; Ga-la-ti 5:22
VPNS
C:6/3/2021; 267 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 19:11:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9
M. Jeudi
C:7/13/2017; 217 xem
Xem lần cuối 1/5/2022 20:56:19
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9
VPNS
C:4/30/2015; 654 xem
Xem lần cuối 12/22/2021 2:31:16
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; P: 3/22/2020; 346 xem
Xem lần cuối 1/13/2022 7:26:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm