VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Nhược Điểm Của Chúng Ta

Lu-ca 22:31-32
Neil Anderson
C:8/11/2016; P: 2/3/2021; 834 xem
Xem lần cuối 1.19 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm