VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 23:1-36; Lu-ca 23:34
Ulf Ekman
C:2/6/2020; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2022 11:31:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 23:34; Lu-ca 6:29
Charles Stanley
C:5/20/2022; 62 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 7:23:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 22:19; Lu-ca 23:46; 1 Cô-rinh-tô 11:26; 1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/14/2020; 216 xem
Xem lần cuối 7/1/2022 7:18:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:34,43; Giăng 19:26; Ma-thi-ơ 27:46
Oral Roberts
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 666 xem
Xem lần cuối 6/30/2022 15:4:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 108 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 23:3:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Rô-ma 7:15a
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 10/6/2021; 527 xem
Xem lần cuối 7/1/2022 9:46:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-42; Lu-ca 19:4; Ê-sai 53:12; Rô-ma 10:9-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/10/2020; 234 xem
Xem lần cuối 6/30/2022 5:1:35
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Châu An Phước
C:7/12/2010; P: 7/3/2021; 760 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 12:26:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:50,52-54
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2019; 218 xem
Xem lần cuối 6/20/2022 19:3:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm