VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 10:26-27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/6/2014; P: 6/19/2022; 416 xem
Xem lần cuối 6/23/2022 19:33:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
M. Jeudi
C:6/23/2018; P: 6/19/2022; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 10:42:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:13; Thi-thiên 128
M. Jeudi
C:6/21/2017; P: 6/18/2022; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 0:9:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; Dân-số Ký 26:59; Hê-bơ-rơ 11:23-24; Công-vụ các Sứ-đồ 7:21-22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/15/2019; P: 6/13/2022; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2022 18:51:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 90:5-6; Thi-thiên 90:5-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2000; P: 6/2/2022; 760 xem
Xem lần cuối 6/23/2022 15:50:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 24:2; 2 Các Vua 12:1-2; Ga-la-ti 5:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2019; P: 6/16/2022; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 13:15:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1,4; Gióp 13:15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/1/2001; P: 5/28/2022; 693 xem
Xem lần cuối 6/22/2022 17:30:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2000; P: 5/28/2022; 727 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 11:23:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:8; 1 Cô-rinh-tô 15:10
John Bevere
C:3/29/2018; P: 6/9/2022; 289 xem
Xem lần cuối 6/20/2022 23:12:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:26-27
John Bevere
C:10/18/2018; P: 6/1/2022; 512 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 13:46:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 401  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm