VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Quăng Hết

Hê-bơ-rơ 12:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/8/2016; 299 xem
Xem lần cuối 10/23/2016 19:11:19
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Hoài Niệm Mùa Thu

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/25/2016; 60 xem
Xem lần cuối 10/22/2016 17:41:27
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Được Cứu, Đã Niêm Ấn Và An Toàn!

Ê-phê-sô 1:13
Adrian Rogers
C:8/25/2016; 63 xem
Xem lần cuối 10/26/2016 21:26:34
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Quảng Nam, Cái Nôi Của Đạo Tin Lành Ở Việt Nam

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/7/2016; 108 xem
Xem lần cuối 10/22/2016 22:43:2
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ông Cụ Tin Lành

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2016; 129 xem
Xem lần cuối 10/23/2016 23:7:33
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Từ Nợ Nần Đến Của Thừa Kế

Châm-ngôn 22:27; Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:19-20
Pat Gelsinger
C:7/7/2016; 109 xem
Xem lần cuối 10/24/2016 2:8:31
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Những Ngày Tôi Với Mẹ - Một Bài Thơ Đáng Yêu Dành Cho Mẹ

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/4/2016; 176 xem
Xem lần cuối 10/27/2016 7:5:49
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Không Giữ Lại, không Rút Lui, Không Hối Tiếc

Giăng 9:4
Bill Bright
C:5/26/2016; 147 xem
Xem lần cuối 10/21/2016 4:3:52
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Để Lời Chúa Chạm Đến Bạn

Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; 216 xem
Xem lần cuối 10/15/2016 15:0:52
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Bình An Sẽ Giày Đạp Sa-tan

Ma-thi-ơ 8:23-27; Rô-ma 16:20; Thi-thiên 110:1-2
Francis Frangipane
C:5/5/2016; 170 xem
Xem lần cuối 10/26/2016 17:1:37
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  10 / 223  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm