VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Cô-rinh-tô 11:1; 1 Cô-rinh-tô 4:16
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/9/2021; 419 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 6:33:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:13-14; Giăng 3:36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2021; 81 xem
Xem lần cuối 10/11/2021 18:42:43
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/24/2018; P: 9/23/2021; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 3:21:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:3; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8
M. Jeudi
C:11/6/2014; P: 9/2/2021; 480 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 7:29:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 9/9/2021; 418 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 8:27:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:11; Giăng 14:27; Sáng-thế Ký 13:14-17
Joyce Meyer
C:4/23/2011; P: 8/23/2021; 577 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 2:17:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Rô-ma 5:3-5
Charles Stanley
C:3/18/2011; P: 8/24/2021; 582 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:1:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Phi-líp 4:13
Bạch-Tuyết
C:1/23/2019; P: 10/1/2021; 150 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 19:28:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 10:10
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/1/2021; 469 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 1:20:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 7:1,10-11
Bob Coy
C:5/24/2013; P: 8/30/2021; 490 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 5:40:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 388  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm