VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/12/2010; P: 7/22/2021; 797 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 11:14:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 126:5-6
Kim Hân
C:12/4/2014; P: 7/27/2021; 725 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 10:45:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 7/27/2021; 719 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 18:27:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 15.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 11:1-6,21-27; Mác 9:31-32
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 8/20/2021; 514 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 7:38:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:1b; Thi-thiên 139:16
Max Lucado
C:2/9/2012; P: 8/21/2021; 519 xem
Xem lần cuối 10/26/2021 8:12:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:25
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 8/30/2021; 454 xem
Xem lần cuối 10/27/2021 2:14:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:3-4; 1 Ti-mô-thê 2:3-4; 1 Phi-e-rơ 3:15-16; 2 Phi-e-rơ 2:1-3; Giu-đe 1:12-13
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 9/1/2021; 422 xem
Xem lần cuối 10/26/2021 23:56:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5
Terry Nance
C:3/23/2017; P: 7/20/2021; 733 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 13:43:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30; Ma-thi-ơ 13:47-50
J.C. Ryl
C:2/20/2015; P: 8/21/2021; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 2:23:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 388  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm