VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 12:16-21; Rô-ma 12:2
Bạch-Tuyết
C:8/8/2019; P: 10/3/2021; 91 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 23:33:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 3
M. Jeudi
C:8/28/2014; P: 5/26/2021; 882 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 7:3:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Châu An Phước
C:7/12/2010; P: 7/3/2021; 636 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 16:6:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 116:15; Truyền-đạo 1:2; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/7/2021; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 21:21:36
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:18; Lu-ca 10:40-41
Châu Sa
C:10/8/2021; 65 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 2:25:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3
M. Jeudi
C:11/5/2015; P: 8/24/2021; 320 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 22:51:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:7; Ê-phê-sô 5:18; 1 Giăng 5:14-15
GDNT
C:1/16/2011; P: 8/3/2021; 441 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 19:24:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16; Thi-thiên 119:16,89; Truyền-đạo 3:5; Giăng 1:35b
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 8/4/2021; 420 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 17:44:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:16; Ê-sai 58:6
John Bevere
C:10/9/2021; 51 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 8:19:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; P: 5/14/2021; 885 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:45:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 388  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm