VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Cô-rinh-tô 13:11; Giăng 14:27; Sáng-thế Ký 13:14-17
Joyce Meyer
C:4/23/2011; P: 8/23/2021; 597 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 15:13:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Rô-ma 5:3-5
Charles Stanley
C:3/18/2011; P: 8/24/2021; 603 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 6:45:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:12
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/7/2021; 516 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 6:23:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:9/7/2015; P: 9/17/2021; 455 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 11:10:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:27; Gia-cơ 1:19
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 5/14/2021; 1183 xem
Xem lần cuối 11/28/2021 22:8:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
3 Giăng 1:4
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 5/30/2021; 1101 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 9:9:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:19-21
Thanh Hữu
C:1/16/2011; P: 9/15/2021; 437 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 19:34:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23:1-2
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 9/22/2021; 418 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 7:23:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 9:10; Ga-la-ti 6:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/23/2015; P: 9/30/2021; 347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 9:10:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 7/27/2021; 741 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 19:20:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 390  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm