VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:5/7/2013; P: 7/13/2021; 734 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 5:14:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:19-21
Thanh Hữu
C:1/16/2011; P: 9/15/2021; 457 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 4:24:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:9/7/2015; P: 9/17/2021; 479 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 7:26:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 10:10
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/1/2021; 514 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 3:42:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 1077 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 1:51:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/25/2021; 423 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 17:32:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; P: 5/14/2021; 928 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 19:31:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:3; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8
M. Jeudi
C:11/6/2014; P: 9/2/2021; 529 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 0:56:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/9/2021; 390 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 3:3:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-8
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 9/13/2021; 483 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 1:39:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 393  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm