VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 5:21-23; 2 Các Vua 2:11-12; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52; 2 Cô-rinh-tô 12:1-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/3/2021; 13 xem
Xem lần cuối 24.25 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Lê Ái Huệ
C:9/14/2000; P: 8/3/2021; 501 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 14:22:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 2:4-5; Ma-thi-ơ 6:33
Paul Hattaway
C:12/1/2011; P: 8/3/2021; 498 xem
Xem lần cuối 8/4/2021 9:10:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:7; Ê-phê-sô 5:18; 1 Giăng 5:14-15
GDNT
C:1/16/2011; P: 8/3/2021; 388 xem
Xem lần cuối 8/4/2021 14:8:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
M. Jeudi
C:1/23/2019; P: 8/2/2021; 145 xem
Xem lần cuối 8/4/2021 4:48:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xa-cha-ri 8:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/14/2013; P: 8/2/2021; 355 xem
Xem lần cuối 8/3/2021 23:37:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 8/2/2021; 377 xem
Xem lần cuối 8/3/2021 23:51:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 12:43
Rick Warren
C:7/31/2021; P: 8/1/2021; 63 xem
Xem lần cuối 8/4/2021 16:28:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/17/2018; P: 7/31/2021; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 21:36:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:12
VPNS
C:8/1/2021; P: 7/31/2021; 145 xem
Xem lần cuối 17.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 383  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm