VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
VPNS
C:1/22/2022; 56 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 14:53:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2018; P: 1/18/2022; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 0:22:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 1/18/2022; 407 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 14:27:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:24; Công-vụ các Sứ-đồ 3:25
Bill Bright
C:1/17/2022; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 10:7:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:10; Giăng 5:30; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-4
Rick Warren
C:1/17/2022; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 10:6:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 2:20-21
Bayless Conley
C:2/20/2014; P: 1/16/2022; 566 xem
Xem lần cuối 1/23/2022 20:24:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 10-11; Thi-thiên 54-57
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/16/2022; 49 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 22:36:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/16/2022; 391 xem
Xem lần cuối 1/24/2022 8:56:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 28:20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/14/2022; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 22:42:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:35
Max Lucado
C:5/31/2012; P: 1/14/2022; 503 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 0:4:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 393  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm