VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ê-sai 55:10-11,13; Ma-thi-ơ 9:37-38; Ma-thi-ơ 28:18-20; 1 Phi-e-rơ 3:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/15/2023; 107 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 68:19; Ê-sai 46:3-4; Ma-thi-ơ 11:28; Ma-thi-ơ 16:24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2023; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 21:8
Greg Laurie
C:10/12/2023; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:10; Cô-lô-se 4:17; 1 Ti-mô-thê 4:11; 1 Ti-mô-thê 5:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/10/2023; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 2:15:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 2:15
Greg Laurie
C:10/7/2023; 90 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 6:6; Ma-thi-ơ 23:37; Ma-thi-ơ 26:31,33-35
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/7/2023; 100 xem
Xem lần cuối 12/6/2023 11:53:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ca-thương 3:22-23; 2 Ti-mô-thê 2:13
VPNS
C:10/1/2023; 104 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:11
Tony Evans
C:9/30/2023; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:51:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:38-39; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18; Gia-cơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2023; 104 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 13:26:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:9/27/2023; 89 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 16:57:42
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 422  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm