VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Nê-hê-mi 2:1-8; Rô-ma 12:5
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 5/30/2020; 518 xem
Xem lần cuối 6.50 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:29; Giăng 8:7; Ma-thi-ơ 7:1-2; Thi-thiên 19:14
GDNT
C:1/16/2011; P: 11/22/2020; 519 xem
Xem lần cuối 13.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:6; Thi-thiên 6:1,3,5; Rô-ma 5:5
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 7/28/2020; 516 xem
Xem lần cuối 22.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:13; 2 Cô-rinh-tô 5:15; Rô-ma 5:8
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 4/21/2020; 521 xem
Xem lần cuối 40.51 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11; Truyền-đạo 5:2
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 10/29/2020; 454 xem
Xem lần cuối 47.52 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:17; Lu-ca 12:32
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 2/10/2021; 422 xem
Xem lần cuối 57.52 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:8
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 2/23/2021; 447 xem
Xem lần cuối 1.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:18; Cô-lô-se 3:2
Rick Warren
C:2/28/2021; 111 xem
Xem lần cuối 1.28 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:17-18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/4/2021; P: 2/5/2021; 93 xem
Xem lần cuối 1.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:6
Rick Warren
C:1/9/2020; P: 1/9/2021; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 118  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm