VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Thi-thiên 139:16; Ê-sai 20:18; Ê-sai 58:11; Giê-rê-mi 29:11; Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/27/2020; 126 xem
Xem lần cuối 53.46 giây
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:13
Rick Warren
C:4/9/2021; 165 xem
Xem lần cuối 2.34 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13
Charles Stanley
C:4/5/2012; P: 11/17/2020; 611 xem
Xem lần cuối 3.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Charles E. Blake, Sr.
C:1/16/2011; 458 xem
Xem lần cuối 7.61 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:4-6
M. Jeudi
C:6/12/2014; 390 xem
Xem lần cuối 13.94 phút
Đọc  Chia sẻ
Robin Sheffield
C:1/12/2020; 231 xem
Xem lần cuối 16.51 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Good News
C:7/15/2019; 296 xem
Xem lần cuối 18.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/12/2016; P: 4/2/2021; 361 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/12/2021; 549 xem
Xem lần cuối 42.37 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 8/13/2021; 1030 xem 1 lưu
Xem lần cuối 44.17 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm